lunes, noviembre 27, 2006

PAS: Valoración da nova instrucción de vacacións, permisos e licenzasO pasado venres, 23 de novembro, saliu publicada a nova Instrucción que regula a xornada, horario de traballo, vacacións e concesións de permisos e licenzas do PAS da UDC, que valoramos moi positivamente, pois nela recóllense as medidas máis importantes do Plan Concilia (Plan integral para a conciliación da vida persoal e laboral da Administración Xeral do Estado), que fan efectiva a conciliación das responsabilidades profesionais coa vida persoal e familiar. Algúns dereitos tan salientables como:

- Dereito de flexibilización da xornada ata dúas horas para o persoal con fillos menores de 12 anos ou familiares dependentes

- Dereito á acumulación da permiso de lactancia a baixa maternal (catro semanas)

- Ampliación dos supostos de dereito de reducción de xornada a fillos menores de 12 anos ou minusválidos e familiares dependentes, así como en casos de recuperación de enfermidade ou interese particular.

- Dereito a 50% de reducción de xornada retribuida por coidado dun familiar de primeiro grao por enfermidade moi grave.
- Dereito a ausentarse dúas horas do traballo en caso de ter un fillo prematuro hospitalizado.
Tamén valoramos positivamente outras melloras, especialmente que se igualen os días de asuntos propios para os dous colectivos, funcionarios e laborais, así como o aumento dos días nos permisos mais tradicionais.

Desde a Sección Sindical de CC.OO. na UDC non regateamos esforzos para que esto fose posible, sendo o primeiro sindicato que plantexamos na Xunta de Persoal a necesidade de incorporar de xeito inmediato estes dereitos. Presentamos unha proposta xa no mes de abril co fin de impulsar o tema e defendimos insistentemente nas negociacións a importacia de que todas estas medidas deberían ser recollidas na nova intrucción sen cortapisas.

CC.OO., desde a independencia de calquera poder político, seguirá a traballar na defensa dos intereses de todo o persoal ao servizo da Universidade. É o noso dereito, e sobre todo, o voso.

Etiquetas:


viernes, noviembre 24, 2006

25 de Noviembre. Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO MAS SEGURIDAD Y PROTECCION PARA LAS VICTIMAS

“Por violencia sobre la mujer se entiende todo acto de violencia sexista que tenga o puede tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como amenazas, coacción o privación de libertad, tanto en la vida pública como privada”. Resolución Comisión Derechos Humanos NN.UU. 2005/41

La Confederación Sindical de Comisiones Obreras, ante un nuevo 25 de Noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, reitera su contundente rechazo contra la violencia de género y reafirma su compromiso para la erradicación de este grave problema social que constituye un atentado contra los derechos humanos y los valores que legitiman nuestro sistema democrático. Así mismo condena la violencia ejercida contra las mujeres en cualquier lugar del mundo, tolerada o justificada por los conflictos armados y los integrismos culturales o religiosos e insta a las autoridades y organismos políticos a combatirla actuando contra la feminización de la pobreza, la inmigración y el tráfico de personas con fines de explotación sexual.
La constatación cotidiana del fenómeno de la violencia contra las mujeres, resulta de una magnitud insostenible que precisa de mayores esfuerzos desde los distintos ámbitos de responsabilidad institucional, jurídica y social. La sociedad española precisa de un cambio estructural en los patrones de conducta socioculturales que establecen relaciones de discriminación y desigualdad entre mujeres y hombres y que constituyen la raíz última de la violencia de género.Una violencia que no cesa, con 60 mujeres muertas en lo que va de año por sus parejas o exparejas, mas de 40.000 denuncias por malos tratos, 175.000 fichados por maltrato, 44.000 órdenes de protección dictadas en tres años, más de 35.000 alejamientos, y más de 5.000 delitos por abuso, acosos y agresión sexual. Cifras que alertan de la necesidad de identificar los posibles obstáculos o deficiencias en la aplicación de las medidas impulsadas por la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia.
La reciente puesta en marcha del Observatorio estatal contra la violencia sobre la mujer, y su objetivo principal de elaborar una Estrategia Nacional de Sensibilización y prevención contra la violencia de género, que incluya distintos ejes de intervención (educación, justicia, investigación, etc.) servirá a buen seguro para impulsar el cambio de valores y pautas culturales y para el análisis y evaluación de las políticas adoptadas.
Desde CC.OO. valoramos positivamente este nuevo instrumento de lucha contra la violencia de género, del que institucionalmente formamos parte, y en el que participamos activamente con nuestras propuestas. Si bien, entendemos que es urgente frenar el asesinato de mujeres por violencia de género, por lo que se precisa una protección más efectiva de las víctimas que garantice su integridad sin limitar su libertad, así como asistencia psicológica y jurídica, pero también se necesita de un entorno social y laboral que genere un ámbito de seguridad que favorezca la denuncia de las mujeres amenazadas. Sólo cuando la víctima se sienta realmente protegida frente a las amenazas estará más fuerte para tomar decisiones que posibiliten una actuación más efectiva de las instituciones contra los violentos.

jueves, noviembre 23, 2006

Comisión partaria convenio PDI

O 17 de novembro, ás 13:15 quedou definitivamente constituída a Comisión Paritaria. Esta Comisión terá como funcións principais facer un seguimento e velar polo cumprimento do Convenio Colectivo do PDI das tres Universidades.

Nesta primeira reunión acordouse:

1. A constitución dunha masa técnica de traballo para axilizar os dous temas que teñen mais presa por resolverse: a aplicación ó persoal investigador da adicional segunda do Convenio Colectivo (ten que estar acordada antes do 31 de Decembro deste ano) e diferentes cuestións salariais que teñen que resolverse antes de rematar o mes.

2. A elaboración dun calendario, cunha primeira xuntanza o vindeiro Xoves 23 ás 17:00 horas, no que se comecen a tratar temas como: as diferentes disposicións adicionais aplicable ó persoal investigador, a definición do persoal investigador, seguimento do Convenio, acceso persoal Capítulo 6, aplicación de réxime de permisos, vacacións e licencias, etc.

Desde CC.OO. na xuntanza de hoxe adiantamos unha serie de temas que entendemos debense abordar na negociación da citada adicional 2 do convenio como son: a definición dos tipos de persoal investigador, acceso do persoal acollido ó Capítulo VI, estabilización do persoal investigador, e aplicación do réxime de permisos vacacions e licencias, entre outros aspectos os permisos de maternidade.

lunes, noviembre 20, 2006

CC.OO. INFORMA

CC.OO. INFORMA:

En CC.OO. pensamos que temos a obriga moral de defender os intereses dos asalariados na Universidade da Coruña como noutros eidos.
A mellor aportación que podemos facer, é comunicar as nosas conviccións e principios para quén queira compartilos. Consideramos natural dirixirnos ao presidente da Xunta de Persoal para facerlle participe das nosas inquedanzas, polo cargo que detenta, independentemente da súa afiliación sindical.
Por outra banda estamos seguros de que a mellor defensa dos asalariados, faise desde posicións de acordo e de consenso entre as organizacións sindicais.O acordo entre organizacións só é posible se temos vontade de procuralo, recoñecemos a lexitimidade dos demais e nos esforzamos en comprender e integrar posturas diversas.
Pero cando ao exercicio da libertade se lle alcuma como ataque, quizais o que se tenta dicir é que calquera cousa que non estea dacordo co que se pensa, será considerado agresión. Non adoitamos formas irrespetuosas nin agresivas con ninguén; pero reivindicamos o exercicio da libre expresión e de libre pensamento, porque nos parece consustancial coa condición de persoas.
Seguiremos traballando por unha Universidade mellor donde a libertade respetuosa, sexa respetada e onde defender posturas diversas non sexa motivo de anatema permanente.

viernes, noviembre 10, 2006

PAS Funcionario: asuntos pendentes

Manifestamos a nosa inquietude ao Presidente da Xunta de Persoal sobre os asuntos que temos pendentes e dos que aínda non temos noticia:

-A instrucción de vacacións e licencias.

A negociación estaba practicamente rematada ¿aceptaronse por parte da Xerencia os dez días de asuntos propios para o persoal funcionario que reclamamos todos? ¿e o permiso de reducción retribuida de xornada en caso de enfermidade dun familiar de primeiro grao?
Non entendemos a demora neste asunto, pois nesta instrución recóllense dereitos (plan concilia)que mellorarán de xeito importante a calidade de vida do persoal.

- A cuestión retributiva.

Na última Xunta de Persoal fíxose unha proposta concreta dun complemento liñal compensatorio. ¿cando se vai levar a cabo a negociación?
Penso que se hai vontade de facelo ten que ser xa.
Ver acordos Xunta de Persoal do 11-10-2006

-A produtividade

Nós maniféstamonos en contra de que se utilice o complemento de produtividade como un mecanismo de control do absentismo laboral. Se realmente hai ese problema queremos ter os datos que xustifiquen que unicamente sobre o persoal funcionario se aplique unha redución en un complemento por motivos tales como: días de enfermidade, permisos relacionados coa conciliación, coa formación,etc.

Todo isto a través de un parte que cubren os responsables das unidades y que non reune ningunha garantía para o traballador.

Fixemos unha proposta sobre esto na Xunta de Persoal da que ainda non sabemos nada.
Ver acordos Xunta de Persoal do 11-10-2006

jueves, noviembre 09, 2006

Intervención parlamentaria sobre a reforma da LOU

O Secretario Xeral da Federación de Enseñanza de CC.OO. compareceu no Congreso con motivo da tramitación parlamentaria da reforma da LOU.

Mais información

Reunión coa Ministra de Educación

Fidalgo y Méndez, xunto cos responsables de ensino de CC.OO. y UGT entrevistáronse coa Ministra de Educación para tratar sobre a reforma da LOU e a Formación Profesional

Mais información

martes, noviembre 07, 2006

Comisión Paritaria do Convenio Colectivo do PDI

A F.E. DE CC.OO. INSTA A CONSTITUÍR A COMISIÓN
PARITARIA DO CONVENIO COLECTIVO DO PDI LABORAL DO SUG

A Federación de Ensino de CC.OO. insta a que na
maior brevidade posible se constitúa a comisión
paritaria do Convenio Colectivo do PDI laboral
do SUG pola que insta ás partes lexitimadas no
Convenio Colectivo a constituír de inmediato a
Comisión Paritaria do Convenio.

Hoxe, día 3 de novembro a Secretaria Xeral da
Federación de Ensino de CC.OO. de Galicia Rosario
Alonso remitiu escrito instando as partes
lexitimadas de negociación ó abeiro do
establecido no Artigo 1º do Convenio do PDI
laboral do Sistema Universitario de Galicia, a
saber, Rectores das Universidades de A Coruña,
Santiago de Compostela e Vigo e as centrais
sindicais CIG, FETE-UGT e CSI-CSIF para
constituír a Comisión Paritaria.

O pasado 27 de outubro de 2006 publicouse no DOG
este I Convenio Colectivo, que no seu artigo 8º
establece que se constituirá unha comisión
paritaria para o seguimento e interpretación do
mesmo e para velar para a súa correcta
aplicación. No artigo 8.2 establece que
corresponderá á comisión negociadora do convenio
colectivo do persoal docente e investigador
contratado constituírse como comisión
paritaria no prazo máximo dun mes contado desde
o seguinte á súa entrada en vigor .

Asemade, quedou pendente de negociación entre
outras o desenvolvemento da adicional segunda
onde se determinará as disposicións do convenio
que sexan aplicables ao persoal investigador
tendo en conta as modalidades deste e que deben
entrar en vigor antes do 31 de decembro do 2006,
así como faise necesario un seguimento para unha
correcta aplicación do dereito retributivo que
por antigüidade ven establecido no artigo 18º
referido a trienios a percibir desde xaneiro de 2006.

Por todo elo, ínstase a todas as partes á
constitución inmediata da Comisión Paritaria
emprazando para poñernos de acordo e establecer
unha reunión de constitución e un calendario de negociación.

Por outra banda, esta semana saíu publicada a 2ª
convocatoria de complementos básicos do Decreto
55/2004 que foi unha das demandas de CC.OO., non
obstante aínda saudando a publicación desta
segunda convocatoria entendemos que debería
quitarse a principios do ano 2007 para que un
maior número de profesores se puidera beneficiar da mesma.

CCOO Universidade

Complementos PDI


No DOG nº 210 de 31.10.06 publícase a Resolución do 16 de outubro de 2006 pola que se aproba a convocatoria ordinaria para a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento ao labor docente, e o complemento de recoñecemento ao labor investigador e se abre o prazo para a presentación de solicitudes.
Enlace ao DOG
E no DOG. nº 212 do 03.11.06 publícase a Resolución do 26 de outubro de 2006 pola que se aproba a convocatoria ordinaria para solicitar a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento á excelencia curricular e se abre o prazo para a presentación de solicitudes.
Enlace ao DOG

lunes, noviembre 06, 2006

ASUNTOS PERSOAL LABORAL UDC

INFORMACIÓN PARA PERSONAL LABORAL


1.- Concurso de traslados.

O Comité de empresa xa recibiu un borrador das bases do concurso de traslados de persoal laboral.

Non ten moito que debater, salvo a corrección dalgúns erros no anexo de vacantes, e mais o relativo ás vacantes de informática, onde aparecen distribuidas por areas, concretando (ou corrixindo según se queira entender, o que aparece na RPT.

De momento non se coñecen prazos para a súa posta en práctica.

2.- Funcionarización.

Para a comisión de estudo que se vai encargar de definir o proceso, a xerencia pidiulle ó Comité que designase as persoas que o van a representar.

No seu dia, os de CC.OO. propuxemos que a comisión se constituira por representación das organizacións sindicais, proposta que foi rexeitada. A constitución da dita comisión, é por representación de Comité de empresa e Xunta de persoal funcionario de administración e servizos.

CC.OO. fará chegar as súas propostas á xerencia, e en todo caso faraas públicas cando sexa oportuno.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?