martes, abril 17, 2007

Entrada en vigor da nova normativa LOU e EBEP

O 3 de maio entrará en vigor a modificación da LOU

A LOMLOU entra en vigor 20 días despois da súa publicación no BOE, xa que ao non recollerse na lei a entrada en vigor, é de aplicación o artigo 2 do Código Civil, que establece:

1) As leis entrarán en vigor aos vinte días da súa completa publicación no «Boletín Oficial del Estado», se en elas non se dispón outra cousa.

2) As leis so se derrogan por outras posteriores. A derrogación terá o alcance que expresamente se dispoña e estenderase sempre a todo aquilo que na lei nova, sobre a mesma materia, sexa incompatible coa anterior. Pola simple derrogación dunha lei non recobran vixencia as que esta derrogase.

3) As leis non terán efecto retroactivo, se non dispoñeren o contrario.

Tamén foi publicada no BOE de 13 de abril, la Lei 7/2007 del Estatuto Básico del Empregado Público que afecta a todo o persoal das Administracións públicas.

O EBEP entrará en vigor, un mes despois da súa publicación no BOE, segundo recolle a súa disposición final cuarta: “1. El presente Estatuto entrará en vigor en el plazo de un mes a partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado”.

Na ligazón (ler aquí) poden examinarse as emendas de CC.OO. incorporadas na nova lei.

Etiquetas:


Comments: Publicar un comentario

Links to this post:

Crear un enlace<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?