jueves, mayo 08, 2014

08/05/2014 REUNIÓN DA XERENCIA COA XUNTA DE PERSOALBo día a tod@s,

Hoxe, día 8, tivemos a primeira reunión da Xunta de Persoal coa Xerencia, cos novos membros incorporados á mesma despois do proceso electoral de ampliación.

Eran e son moitos os temas a tratar e a reunión que foi de 1 hora e media, non deu para tratalos en profundidade pero en resumo, foron estes:

1.- Problemática coas comisións de servizo. 
A Xunta de Persoal decidira por unanimidade non informar as comisións de servizo (algo que é preceptivo pero non obriga á institución) A instrución actual non reflicte a situación que ten agora o do colectivo.

A Xerencia dinos que a semana que vén presentará unha proposta de nova normativa, indicando que, en todo caso, se non hai acordo ou este demórase, terá que executar as comisións de servizo que necesite para o correcto funcionamento da Institución.

Sen unha RPT adaptada, calquera instrución terá que estar confeccionada con excepcións, matices e demais axustes, que non serían necesarios se a RPT fose como ten que ser.

2.- RPT. A Xerencia propón iniciar as negociacións en outubro deste ano.

A RPT é unha ferramenta que ten que organizar e vertebrar a todo o PAS, a RPT actual non reflicte nin se axusta á realidade. Hai que adaptala sempre que sexa necesario, e ten que cumprirse sen excepcións.

Modificar a RPT é agora URXENTE e NECESARIO, non entendemos ter que esperar a outubro para iniciar a negociación da mesma. Empezar nesa data significa:

- Que en 2014 non teremos unha RPT que se axuste á realidade.
- Seguiremos sufrindo os problemas que xera o que non se adapte á realidade:
    - Movementos arbitrarios do persoal, cambios de quendas, de centros de traballo...
    - Imposibilidade de concursos,
    - Imposibilidade para facer comisións de cervizo, etc.
- Seguir co descontrol, desaxuste e arbitrariedade do Servizo de Informática e da área de Conserxerías, como exemplo do caos que supón ter unha RPT como a actual.

NON SE PODE CONSENTIR QUE AS IRREGULARIDADES QUE AFECTAN A MOITOS COMPAÑEIROS SE CONVERTAN NA NORMA HABITUAL


3.Roupa de Traballo.
 Xerencia Proporá a semana que vén unha instrución ou algo similar con respecto a este tema.

O acordo de Funcionarización asinouse en xullo de 2012, no último trimestre do 2013 realizouse o primeiro proceso de exames e a primeiros de ano incorporáronse os primeiros compañeiros. Xa desde o Comité de Empresa (anterior ao actual) indicouse antes de acabar o ano 2013 que había que estudar e resolver a problemática da roupa de traballo. Doutra banda hai compañeiros Laborais Fixos cun Convenio Colectivo que obriga neste asunto á institución.

Con 5 meses de atraso indícasenos que se presentará un borrador/proposta para este tema. Advertida a Xerencia disto, non entendemos como hai tanta demora, non pode ser que un procedemento se dilate tanto no tempo, nisto vemos que os "tempos" da institución non concordan co que o colectivo necesita.


4.- Plan de formación. Pretende a institución un acordo para pechar o Plan de Formación.


Xa comentamos a dificultade de chegar a un acordo se non hai un manual de funcións encima da mesa que se poida asociar ao Plan de Formación para saber as necesidades de formación e competencias de cada posto.

Sen un manual de funcións é difícil elaborar un plan de formación, non se deben organizar as funcións do colectivo desde a Comisión de Formación, non é ese o seu papel.


5.- Comentarios desafortunados en Facebook.
 Como apuntamento final, gustaríanos valorar os comentarios do Secretario Xeral da Universidade (feitos en Facebook) referentes ás concentracións do PAS no pasado Claustro. (Achegámosvos as "perlas" escritas)1º O "resto" que o Sr. Amoedo non nomea son: CCOO, UXT, CSIF, APA, e CIG,  é dicir  A PRACTICAMENTE A TOTALIDADE DA REPRESENTACIÓN SINDICAL DO PAS DA UDC, ademais dunha chea de compañeiros.


2º Os PAS, discutimos, argumentado e contrastado posturas coa institución, igual o Secretario da UDC non sabe que hai unha mesa de negociación agora mesmo en marcha sobre este tema. Os argumentos da institución son RECORTAR e pretender que NEGOCIEMOS MISERIAS,  os nosos é non perder o que tanto tempo e esforzo tardouse en conseguir. Que non se preocupe que o como Docente beneficiarase de todo aquilo  que sexamos capaces de alcanzar.


3º Desde CCOO (e de maneira similar o resto de sindicatos) pedimos que se outorgue o 1,5% da masa salarial para a Acción Social, e ao mesmo tempo que sexa o COLECTIVO o que decida como se reparte esa contía, NIN MÁIS NIN MENOS QUE O QUE TEÑEN POR EXEMPLO UNHA UNIVERSIDADE MENOS "PROGRESISTA" COMO A DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.


4º Ao Sr. Amoedo non lle gustan o megáfonos, igual teremos que levar cacerolas a próxima vez a ver se lle gustan máis. O que se lle debe gustar é recortar e decidir sobre as miserias resultantes, pois nese contexto seguiremos protestando coa mesma ou maior intensidade, lle guste ou non.


miércoles, noviembre 11, 2009

POSICIÓNS DE CC.OO SOBRE DIVERSOS ASUNTOS E PROPOSTAS DE PAS FUNCIONARIO


1.Concurso

1.1. Bases xerais

As bases permanentes para os concursos de traslados, están acordadas de xeito consensuado entre os tres sindicatos da Xunta de Persoal (acordo da XP da reunión do 15 de xuño de 2009), en consonancia co modelo de universidade que requiren os tempos actuais. Acordouse que non serían válidas aínda para este concurso se non para o seguinte, co fin de que o persoal dispoña de tempo suficiente para proxectar a súa carreira profesional.

1.2. Bases específicas para xefes de servizo

Partindo da proposta inicial de CC.OO. chegouse tamén a un acordo en bases específicas para xefes de servizo, que eliminan a entrevista como mérito. (posto que pensamos que non é obxectivo). Estas bases si que deben ser válidas para este concurso.

1.3 Datas

Na Xunta de persoal, tamén acordouse, que os concursos se convoquen unha vez pasados dous anos desde a toma de posesión do último concurso xeral (acordo da XP da reunión do 15 de xuño de 2009).

A este acordo chegouse a partir dunha proposta de CC.OO. na que pedíamos a periodicidade regular nas datas dos concursos.

Con respecto ao vindeiro concurso a Xerencia decántase por que se convoque en maio 2010, pois así podería concursar todo o mundo.
CC.OO. pode chegar a un acordo coa Xerencia nas datas, sempre e cando esta se comprometa a asinar por escrito :

Que as novas bases terán carácter de permanencia
Que as datas da convocatoria teñan carácter periódico
Que se publiquen os dous puntos anteriores na web da UDC, dentro do apartado de persoal.
Que a modificación, tanto das bases permanentes como das datas das convocatorias, requira da conformidade da xunta de persoal.2. Composición dos tribunais e probas de selección, (oposicións libres, promoción interna, concursos, etc…

2.1 Composición dos tribunais

CC.OO. fixo propostas para garantir ao máximo a transparencia e seguridade xurídica dos procesos. Nesta liña están propostas como, no ambito dos funcionarios, que a composición dos tribunais sexa por sorteo entre todos os funcionarios que reúnan os requisitos profesionais para poder participar.

2.2 Procesos selectivos

E no que respecta as probas de promoción interna e acceso libre:

Propoñemos que se garanta o anonimato, polo menos no primeiro dos exercicios en todas as convocatorias de promoción interna ou acceso libre de PAS funcionario.

2.3 Número de prazas

Así mesmo, en aplicación do art. 63 do Lei de función de pública de Galicia, propoñemos que, nos casos nos que non se poda facer promocións sen mobilidade o 50% das prazas vacantes se ofrezan a promoción interna. É importante que se manteñan os mesmos criterios e se apliquen as mesmas fórmulas para todos os funcionarios que están nos mesmos casos, independentemente da escala a que pertenzan (administración xeral ou bibliotecas).

3. Premio de xubilación tamén para os funcionarios


A nosa proposta é facer extensivo ao PAS funcionario o que se recolle no III Convenio colectivo do persoal laboral da Universidade da Coruña no que di:

“Capítulo XIII. Asistencia social. Artigo 58:

-Ao se producir a xubilación forzosa, falecemento ou á invalidez permanente dun traballador da Universidade da Coruña, percibirá o importe íntegro de tres mensualidades e unha máis por cada cinco anos ou fracción que exceda dos quince de antigüidade na UDC. No caso de prestacións de servizo a tempo parcial, computarse este tempo de xeito proporcional.”
Coas modificacións recollidas no seguinte parágrafo:

-Ao se producir a xubilación forzosa, falecemento ou á invalidez permanente dun/ha PAS funcionario/a da Universidade da Coruña, percibirá o importe íntegro de tres mensualidades que será a media das mensualidades percibidas nas diferentes categorías (media da mais alta e a mais baixa) que existen na RPT e unha máis por cada cinco anos ou fracción que exceda dos quince de antigüidade. No caso de prestacións de servizo a tempo parcial, computarse este tempo de xeito proporcional.4. Cursos de formación en quenda de tarde


Queremos mostrar o noso apoio a o persoal que traballa en quenda de tarde polo tema dos cursos de formación. Solicitaremos aos nosos compañeiros da Xunta de Persoal que forman parte da Comisión de Formación (CC.OO. non ten representación) que teñan en conta as súas reivindicacións. Por ser moita menos xente, parece razoable que o *número mínimo de asistentes para a realización dos cursos sexa tamén menor*. O ter unha quenda de traballo distinta á maioría non debe supoñer una maior dificultade de acceso a formación.

Etiquetas:


miércoles, octubre 28, 2009

CCOO PONDRÁ EN MARCHA UNA CAMPAÑA PARA HACER VISIBLE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

Achaca la “invisibilidad” de las enfermedades profesionales al interés económico de mutuas y empresarios y al debilitamiento de la inspección de trabajo

El secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, ha denunciado la “invisibilidad” de las enfermedades profesionales, a pesar de que por cada muerte en accidente laboral se producen entre 10 y 15 ocasionadas por dichas enfermedades, así como las dificultades para registrarlas debido “a la búsqueda de beneficios por parte de los empresarios y las mutuas, que derivan estos casos a la sanidad pública para que sean diagnosticados como enfermedades comunes ahorrándose así los costes”. Para Carbonero, es “inmoral” que la patronal denuncie el absentismo laboral y responsabilice del mismo al trabajador “cuando los únicos responsables son los empresarios que no cumplen con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”. Esta situación se agrava, en su opinión, por la precariedad laboral y el temor del trabajador a perder su empleo que “imposibilitan que denuncien las condiciones laborales que perjudican su salud” y por el “debilitamiento” de los mecanismos de control, entre ellos de la Inspección de Trabajo.

Carbonero ha advertido sobre “las serias dificultades” que en estos momentos de crisis encuentran los trabajadores y trabajadoras a la hora de reivindicar medidas de prevención de riesgos laborales para evitar padecer enfermedades profesionales. “Con el temor constante a perder su empleo, con la precariedad e inestabilidad laborales en la que se encuentran, ningún trabajador se atreve a exigir al empresario medidas preventivas, y mucho menos a denunciar las condiciones nocivas para su salud en las que trabaja”, ha explicado.

En este sentido, el líder de CCOO ha afirmado que los trabajadores “temen perder su empleo sin saber que, por no reivindicar medidas de prevención, lo que pueden llegar a perder es su salud y la vida”. De ahí que haya apostado por un “esfuerzo pedagógico” del sindicato para “explicar a los trabajadores la necesidad de denunciar las enfermedades ocasionadas por unas malas condiciones de trabajo”, al tiempo que ha afirmado que “la tarea de CCOO debe ser dar la cara por el trabajador que no se atreve a denunciar las malas condiciones en las que trabaja”.

A esto se añade que “la crisis económica absorbe todos los titulares de prensa y la salud laboral pasa a un segundo plano, haciendo prácticamente imposible situar a las enfermedades profesionales en la agenda pública y política”. En su opinión, las enfermedades profesionales “no tienen el morbo ni el impacto mediático que tienen los accidentes laborales mortales”, aunque “afectan a miles de trabajadores de manerasilenciosa y sin que quede constancia de ello, perjudicando gravemente su salud y causándoles incluso la muerte”.

Para CCOO, es “urgente” hacer aflorar las enfermedades profesionales y su verdadero impacto sobre los trabajadores, algo imprescindible para poder prevenirlas. Sin embargo, las dificultades para el reconocimiento de estas enfermedades hay que buscarlas, según Carbonero, “en el beneficio económico que algunos sacan de esta situación, sobre todo los empresarios y las mutuas, preocupados en ahorrar costes traspasando los gastos derivados de este tipo de enfermedades al sistema público de sanidad”. “A las mutuas y los empresarios les interesan que las enfermedades profesionales se diagnostiquen como enfermedades comunes: el empresario se ahorra el dinero que le costaría prevenir las condiciones laborales que provocan esas enfermedades, mientras que las mutuas ahorran los gastos que le corresponderían al derivarlos al sistema público sanitario”, ha denunciado el dirigente de CCOO.

Por eso, Carbonero ha exigido a los empresarios que asuman la responsabilidad que les marca la ley en cuanto a prevención de riesgos laborales y “no ahorren dinero a costa de la salud de los trabajadores”. Para él, es “inmoral” que la patronal denuncie el absentismo laboral “cuando los responsables del mismo son los empresarios, que no invierten lo suficiente para prevenir riesgos laborales que, a la larga, afectan a la salud del trabajador”. “¿Los empresarios piensan que un trabajador llega a su médico y éste le da la baja laboral por la cara?; los verdaderos responsables de ese absentismo son ellos con la connivencia de las mutuas”, ha aseverado.

Otro aspecto que el dirigente sindical ha criticado son las empresas de vigilancia de la salud, ya que “su objetivo, al fin y al cabo, es conseguir contratos compitiendo frente a otras empresas”. “Esto provoca que redacten los informes sobre riesgos laborales e indiquen las medidas de prevención necesarias, pero que no exijan al empresario su cumplimiento porque saben que, de hacerlo así, no les renovará el contrato; es un sistema perverso que condiciona los futuros contratos a la no exigencia del cumplimiento de las medidas”, ha asegurado Carbonero.

En esta situación se hace imprescindible, según el responsable de CCOO, establecer mecanismos reguladores y, en especial, dotar de recursos humanos y materiales a la Inspección de Trabajo. “En estos años se ha ido desatendiendo la Inspección de Trabajo hasta convertirla casi en inoperante e incapaz de cumplir con sus funciones a la hora de detectar situaciones de precariedad laboral, de economía sumergida, la existencia de riesgos laborales y la ausencia de medidas preventivas, las prácticas fraudulentas de las mutuas y las empresas de vigilancia de la salud laboral, en definitiva, de todos los factores que provocan las enfermedades profesionales y que imposibilitan su reconocimiento”, ha apostillado.

Ante esta situación, Carbonero y el responsable de Salud Laboral de CCOO de Andalucía, Francisco Ferrero, han anunciado el inicio de una campaña de sensibilización sobre las enfermedades profesionales con el objetivo de “hacerlas visibles”. De hecho, según los datos del sindicato, por cada trabajador fallecido por accidente laboral hay entre 10 y 15 que mueren a causa de enfermedades profesionales. Sin embargo, las estadísticas oficiales no registran ningún fallecido por enfermedad profesional en los últimos años y tan sólo reconocen 602 enfermedades profesionales en Andalucía durante 2008, un dato que “para nada refleja la realidad”.

Esta campaña se ha anunciado en la inauguración de las Jornadas ‘Enfermedades profesionales. Hagamos visible lo invisible’, organizadas por CCOO de Andalucía y la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato, y que han contado con la participación, además de la de Carbonero y Ferrero, del secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, Manuel Pérez, la directora general de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Junta de Andalucía, Esther Azorit, y la secretaria general de Salud Pública y Participación de la Junta de Andalucía, Josefa Ruiz.

CCOO Andalucía

Etiquetas:


jueves, octubre 22, 2009

LA VIDA SIGUE IGUALEstá visto que en esta institución hay ciertos males que no hay manera de corregir. Desde hace un par de meses contamos con una nueva herramienta para controlar y organizar nuestras tareas, al mismo tiempo hemos centralizado todas las peticiones hacia un teléfono (2222), y ahora tenemos un nuevo compañero, un tal FEDERICO, que debe ser tremendo porque todo el mundo habla de él.

De todas estas innovaciones ya podemos sacar unas cuantas conclusiones:

- El programa no es que digamos muy ágil, y por supuesto nuestra querida universidad que nunca tiene dinero para cursos ni para contratar gente se ha gastado una buena cantidad de euros en la compra, implantación y formación de esta “joya” del software. Por supuesto una vez más contratando empresas de fuera esas que tanto les gusta contratar a esta universidad.

- El teléfono del CAU se ha convertido en el teléfono de la esperanza, las llamadas son constantes, los temas de lo más variados,pero lo más grave es que el trabajo que actualmente desarrollan compañeros técnicos del grupo 3 nada tienen que ver con un puesto de esas características, ni son temas técnicos ni en muchos casos son problemas informáticos, ahora se explica el poco interés que tienen estos que nos gobiernan en elaborar manuales de funciones... así TODO VALE. De las instalaciones y ubicación del CAU ni hablar: el espacio ni es apropiado ni cómodo ni operativo… pero claro había que dejar ciertos espacios a alguna empresa S.L. para que estén cómodos y a gusto.

- ¿Quién está detrás de ese ser llamado Federico?... una vez más otra empresa privada pero no hay problema que ya tenemos un “call center” para solucionar los innumerables problemas que una implantación por lo que se ve bastante chapucera ocasiona. La mayor parte del PAS no tiene ni idea de qué está pasando y lo que reciben a diario son correos que son imposibles de asimilar…¿Cuántos PAS habrán leído todos los correos sobre este tema? ¿Quién les ha explicado para que vale todo este tema?,

- Ahora resulta que se pedirá un voluntario ¡¡como en la Legión!!, técnico grupo 3, para acudir en el auxilio de una de las áreas que necesitan ayuda, ... un día los técnicos no se especializan en áreas y al día siguiente se colocan en un área para especializarse y sacar trabajo, … en fin el batiburrillo y falta de criterio habitual.

Se acerca la negociación de la RPT, habrá entonces DE NUEVO, que exigir criterio a la institución para ver si de una vez saben a dónde nos dirigimos .. si es que ellos lo saben!!! luego se les llenará la boca reclamando LA DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA mientras dan de comer a empresas privadas cada vez que tienen un problema….

Etiquetas:


martes, octubre 20, 2009

INCAPACIDADE MANIFESTA DO EQUIPO REITORAL PARA XESTIONAR O PERSOAL LABORALCCOO da UDC ¡DENUNCIA!


En xaneiro cúmpren seis anos, desde que tomara posesión o actual equipo de goberno da UDC. Seis anos nos que obxectivamente, as sucesivas xerencias foron incapaces de poñer en marcha un proceso selectivo para cubrir o 50% dos postos de traballo do cadro de persoal laboral.

Pódense esgrimir moitas excusas, pero a realidade obxectiva é así de dura. Mais da metade do cadro de persoal laboral, está en situación precaria pola incapacidade do goberno da UDC para impulsar un proceso que xa non tén disculpa.

Por iso pensamos que ¡seis anos de obxectiva inoperancia, merecen unha chamada de atención.!

IRRESPONSABILIDADE MANIFESTA NA XESTIÓN DAS RPT.

Podemos entender que as revisións de conxunto da RPT, se periodizen en dous anos, pero non podemos entender que:

-Por non facer modificacións puntuais cando son necesarias, se manteñan postos de traballo con rotacións cada seis meses e contratos de acumulación de tarefas, en auténtica situación de fraude de lei (peor se cabe que os contratos por obra ou servicio)
-Que nin siquera os periodos de dous anos se respecten, superando xa os catro anos.
-Que da RPT de 2005 somentes se teña executado ¡despois de mais de catro anos! un concurso de traslados e estea pendente todo o demais.
-¡Servicios mal atendidos e sin persoal, por auténtica desidia da xerencia!
-¡Xustificación de externalizacións, que en realidade son a consecuencia da falta dun mínimo de eficiencia e axilidade na xestión por parte da xerencia!.

TRATAMENTO DISCRIMINATORIO DA XESTIÓN DO PERSOAL LABORAL.

Asi mentras o persoal funcionario ten medianamente regularizados os procesos selectivos que foron reiterados ao longo dos case seis anos deste goberno, co persoal laboral, siguen esgrimíndose disculpas varias para xustificar a inexistencia dun calendario que poña fin a esta situación.CCOO PROPOÑEMOS:

QUE DUNHA VEZ SE NEGOCIE E SE ESTABLEZA UN CALENDARIO RAZONABLE SOBRE OS PROCESOS DE XESTIÓN DO PERSOAL LABORAL:
-Convocatoria dos procesos de promoción da RPT de 2005.
-Convocatorias de todas as vacantes da RPT de 2005.
-Revisión da RPT.
-Regulación acordada da periodicidade das convocatorias de concurso e procesos de acceso externo.

QUE A XERENCIA CUMPRA COA SUA OBRIGA DE UTILIZAR AS MODIFICACIÓNS PUNTUAIS DA RPT COMO UN INSTRUMENTO ORDINARIO DE XESTIÓN.
-Para garantizar o funcionamento dos servicios
-Para evitar o abuso de modalidades de contratación cando menos irregulares.

QUE DE MANEIRA DIALOGADA SE DEFINAN AS ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE SER REALIZADAS POR PERSONAS O SERVICIOS EXTERNOS.
-Para que non se produzan abusos das asistencias técnicas.
-Para facer transparente a xestión e crarexar as garantías xurídicas do PAS.

Etiquetas:


jueves, octubre 08, 2009

Meigas e Convenios Colectivos
Unha vez mais a distancia que nos separa de Madrid e o tempo que leva percorrela, convértese extrañamente nun problema para o Convenio Colectivo do PDI das Universidades Galegas. Quizais sexa esta a única explicación razoable para poder comprender o troco de actitude que sufriron algúns dos Sindicatos que estamos a negociar este novo Convenio Colectivo do PDI Laboral do SUG, e o excepcional, á vez que sobreacolledor aliñamento que só en días de remate de negociación sofren diferentes Sindicatos coa Patronal. Os representantes de CCOO podémonos sentir “desafortunados” de asistir a tan magno acontecer nos dous únicos Convenios Colectivos de PDI feitos ata o momento. Este asombroso fenómeno astral leva a determinados Sindicatos a transformarse como si de licántropos se tratase e defender cousas completamente diferentes en Madrid e en Galicia. Como exemplo mais preocupante desta espiral incontrolada de accións e reaccións astrais inexplicables, temos a decisión tomada onte pola tardiña de deixar ó colectivo de investigadores contratados a cargo de proxectos de investigación fóra do Convenio de PDI laboral das Universidades Galegas mentres que en Madrid facemos deste colectivo un arma arroxadiza e se defende a capa e espada a súa inclusión no futuro Estatuto do PDI.


Os representantes de CCOO xa vivimos no primeiro Convenio unha situación semellante cando fomos o único Sindicato que defendeu ata o derradeiro momento a inclusión dos investigadores a cargo do programa e os contratados a cargo de proxectos. De xeito milagreiro, e unha vez que estes investigadores a cargo de programa sufriron unha transformación material sen precedentes dende o Big Bang e se converteron en votos, foron obxecto de interese sindical e xa pasaron ó selecto club do PDI. Dende CCOO esperamos que temas tan importantes para todos como Xubilacións, Permisos, Licencias e Vacacións, Carreira Académica, ou Acción Social sexan retomados coa seriedade que se merecen e non cunha desgana galáctica tal e como se fixo neste Convenio por parte de algunhas Centrais Sindicais.


Esperanzados co novo Ano Xubilar e a protección do Apóstol Santiago pensamos que acontecementos tan desagradables non podían acontecer outra vez. Unha vez mais estábamos equivocados. Quizais ó non facer a xuntanza de onte na Praza do Obradoiro como facemos sempre era unha sinal que CCOO non soubo entender, e provocou unha vez mais este curioso aliñamento entre patronal e algunhas Centrais Sindicais e que levou a deixar a un colectivo de traballadores precario e cunhas condicións de traballo complicadas pola súa total falta de regulación a súa sorte. Non contentos con iso, e coa idea de “facilitar” a xestión da Universidade Galega algunhas Centrais Sindicais embebidas por esta borracheira cósmica propoñen 3 Convenios Colectivos paralelos e 6 Comités de Empresa. Nos non entendemos nada, pero esperamos dende o convencemento que despois deste escrito algunha Central Sindical “afectada” polo aliñamento planetario contestará a este mail para arroxar algunha luz unha vez pase o influxo da lúa. Como habelas ainas, quizais o troco de postura responda a algún feitizo ou promesa de riqueza non terreal que CCOO non comparte nin compartirá xa que as nosas aspiracións políticas e persoais rematan onde rematan as necesidades dos traballadores das Universidades.


Cremos e esperamos que esta vez si aprendemos a lección. Estivemos solos no pasado Convenio e seguimos solos neste. Quizais os equivocados sexamos nos cando pensamos no noso deber de mellorar cada ano as condicións laborais do maior número posible de traballadores facéndoas mais dignas. Quizais seguimos equivocados por pensar que os demais Sindicatos se moven polos mesmos intereses que nos deixando feitizos políticos e mazás envenenadas fóra das nosas pretensións. Quizais esteamos equivocados ó pensar en que é mais conveniente persoal e políticamente aliñarse coas Universidades e non cos demais Sindicatos para traballar a prol dos traballadores. Estade seguros que nos queremos seguir equivocados traballando dende o convencemento que estamos tratando de axudar aos traballadores das Universidades, e que no próximo Convenio levaremos allos en vez de propostas. Aínda así, o mero feito de levar allos xa sería unha aportación maior a que algunhas Centrais Sindicais fixeron durante case dous anos de negociacións. Si compañeiros, dous anos de negociacións sen nada que aportar por algunha das Centrais Sindicais que parecen estar mais preocupadas por situacións políticas que laborais para ter o final o mesmo Convenio que fai anos con pequenas melloras, pero coas mesmas limitacións, as mesmas debilidades, as mesmas incongruencias, e as mesmas pobrezas. Iso si, con novas propostas de CCOO que como sempre caen en saco roto no derradeiro momento e a nula aportación por parte de algúns dos demais Sindicatos.


CCOO asinará o Convenio por non quedar fóra das futuras negociacións do PDI aínda que o noso papel, lonxe dos grandes druídas doutros Sindicatos, quedará relegado ao de compoñedores dos desagravios e desfeitas dos nosos socios Sindicais para evitar danos maiores. Sabemos que foi, é e será difícil loitar contra os poderosos feitizos e encantamentos da patronal, pero os representantes de CCOO somos tan sinxelos e “terrenais” que de momento estamos a quedar fóra desta “maxia patronal” aparentemente tan poderosa.


Se somos capaces de aproveitar o 2010 para traer propostas ademais de turistas, ganas de traballar e sobre todo lealdade sindical e cos nosos representados, e deixamos de utilizar aos Sindicatos e aos traballadores como moeda de troco para acadar logros persoais, ben vido sexa o novo Ano Xubilar. E senón sempre nos quedará a Teoría da Relatividade do Sr. Einstein para tratar de entender os inexplicables fenómenos de rotación sindical logrando predicir futuras inclinacións políticas de determinados Sindicatos ó aproximarse o momento de redactar e asinar Convenios Colectivos.

Etiquetas:


O PRÓXIMO 7 DE OUTUBRO DE 2009 CELEBRARASE A XORNADA MUNDIAL POLO TRABALLO DECENTE
Haberá unha manifestación ás 19:30h. desde a Alameda ata a praza das praterías.

O autobus sairá ás 18:00h. desde o sindicato. Para apuntarse chamar ao teléfono 981145197 antes das 13:00h. do martes día 6 de Outubro.


CCOO y UGT convocan movilizaciones en defensa del empleo y la protección social
CCOO y UGT llaman a la participación en la Jornada Mundial de Trabajo Decente convocada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) para próximo 7 de octubre. En la Jornada participarán trabajadores de 122 países, incluido España, donde se celebrarán concentraciones de delegados y manifestaciones en las principales ciudades, así como asambleas informativas en empresas.


En España los sindicatos centrarán sus reivindicaciones en la defensa del empleo y la protección social, así como en la necesidad de recuperar el diálogo social y el desbloqueo de la negociación colectiva. Esta es la segunda ocasión que la Confederación Sindical Internacional (CSI), convoca esta Jornada reivindicativa a nivel mundial para reclamar el trabajo digno. Una celebración marcada este año por las repercusiones de la crisis económica, que puede llevar a la destrucción de más de 50 millones de
empleos y arrojar a la precariedad laboral a 200 millones de personas, y las conclusiones de la reciente Cumbre del G-20 celebrada en Pittsburg.

Como señalan CCOO y UGT en el manifiesto de la convocatoria de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, la crisis en España se ha traducido en una fuerte destrucción de empleo (con una tasa de paro del 18%, la mayor de la UE) y en una alta temporalidad, que ya alcanza el 25%. Además, el reparto de la renta ha empeorado, y los salarios se han moderado mientras que los beneficios empresariales están creciendo muy por encima de la remuneración de los trabajadores.

A este panorama se añade la intransigencia de la CEOE que ha provocado la ruptura del diálogo social y ha paralizado la negociación colectiva, afectando a más de 1.500 convenios que se están renegociando. Esta situación de bloqueo está afectando a cerca de cuatro millones de trabajadores y demuestra con claridad la escasa voluntad negociadora de la patronal.

Por ello, CCOO y UGT reiteran en el manifiesto su exigencia a los empresarios de que desbloqueen la
negociación de los convenios colectivos para no incurrir en mayores pérdidas de poder adquisitivo, así como la voluntad de incluir en la próxima negociación medidas que limiten la temporalidad y aumenten la estabilidad en el empleo, la negociación de los ERE en las empresas con dificultades, y las medidas para desarrollar la igualdad entre hombres y mujeres, la formación, y la seguridad y la salud laboral.
Asimismo, los sindicatos reclaman al Gobierno políticas para reactivar la economía y superar las deficiencias de nuestro tejido productivo, y que se refuercen las políticas sociales para garantizar la protección a los colectivos más desfavorecidos y el fortalecimiento de los sistemas públicos de empleo.

Etiquetas:


martes, mayo 19, 2009

Privatizacións en xeral e do servicio de atención telefónica


A Sección Sindical de CCOO da UDC, diante do comunicado do sindicato CUT que fai referencia ás privatizacións en xeral e do servicio de atención telefónica en particular, fai pública a seguinte posición:


CCOO rexeita con carácter xeral a privatización de servicios e defende a xestión directa como modelo de garantía dos dereitos dos cidadáns. Pero diante de feitos consumados, CCOO defenderá tamén os dereitos de todos os traballadores, sexa cal sexa a súa dependencia xurídica.

CCOO non ten participado en pacto político ningún con ningunha candidatura para as eleccións políticas na UDC. CCOO estará como organización sindical na defensa dos intereses dos traballadores e chegará aos pactos que correspondan nos ámbitos de negociación establecidos ao efecto, sexa quen sexa o governo da UDC.

CCOO expresa o máximo respecto pola vinculación política ou sindical que individualmente teñan os membros do equipo reitoral, pero na esixencia dunha xestión pública de calidade e de respecto aos dereitos dos empregados da Universidade, estaremos sempre na primeira liña. A xestión pública debe estar presidida polos principios de neutralidade, independencia e imparcialidade, e na esixencia dese cumprimento, sempre estaremos.

En relación ao contido do devandito comunicado, ignoramos se o equipo de governo actual se compón ou non de “progres”, e de feito danos bastante igual. Preferimos non poñer etiquetas e valorar os feitos, criticando e denunciando todo o que nos pareza negativo e inaxeitado para o colectivo.

No mesmo comunicado dise que os sindicatos “non podemos meternos debaixo das mesas”. Pois ben, na reunión do comité de empresa previa a celebración das últimas asambleas, C.C.O.O. manifestou a súa preocupación ante unha situación que non se estaba a atender que nos parece moi grave, como e a da proliferacion e abuso das contratacións irregulares: becas e contratos con cargo a proxectos, e a externalizacion de facto de servizos.

Ante esta circunstancia comentada por C.C.O.O., a totalidade dos sindicatos representados no comité de empresa acordou solicitar ao Xerente unha xuntanza para discutir estes temas, e estamos agora agardando a que este se digne convocarnos. Volveremos a mirar, pero de momento non atopamos a ningun compañeiro debaixo de ningunha mesa.

Agora, segundo parece, seremos convocados polo CUT para propopoñer o que xa estaba proposto, e decidir as accións a tomar, cando curiosamente a primeira delas, da que non se informa nese comunicado, xa estaba decidida.

Os compañeiros de CCOO no Comité de empresa, consideramos que neste como noutros temas, é importante propiciar unha unidade de acción das organizacións sindicais, para ter un mínimo de efectividade. Por esa razón propuxemos no seu momento tratar este asunto das privatizacións nunha xuntanza do Comité. Se o Presidente do Comité de empresa prefire actuar como representante do seu sindicato, e tentar de ocultar o traballo dos demais, e a súa libertade. Nos non podemos compartir ese xeito de facer as cousas e se se quere aplicar o rodillo organizativo, de novo é a súa libertade, pero seguramente non se garantirá dese xeito o desexable grao de acordo na defensa dos intereses colectivos.

Etiquetas:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?